Jaaropgave grondwater onttrekking

Voor wie

Houder van een Waterwetvergunning of opdrachtgever van een meldingsplichtige onttrekking van grondwater.

Wat

De jaaropgave van het bodemenergiesysteem of industriële onttrekking, waarin de onttrokken en/of in de bodem teruggebrachte hoeveelheden grondwater worden geregistreerd.

Waarvoor

Het grondwater in Overijssel heeft veel verschillende gebruikers. De hoeveelheid grondwater is beperkt, daarom zijn er regels voor het onttrekken (en infiltreren) van grondwater. Met deze regels kijken we of een grondwateronttrekking toelaatbaar is. Met de formulieren op deze pagina geven we invulling aan de registratieverplichting op basis van de gedane melding of waterwetvergunning voor een industriële of bodemenergiesysteem. Koud- en warmte opslag (KWO) geeft u jaarljiks voor 31 januari door via een van onderstaande formulieren. 

Bent u in het bezit van een melding voor koud- en warmte opslag (KWO)? Direct melden jaaropgave grondwateronttrekkingen (KWO)

Bent u in het bezit van een vergunning voor koud- en warmte opslag (KWO)? Direct melden jaaropgave van een vergunning KWO

Is er sprake van industriële onttrekking(en)? Direct melden jaaropgave industriële onttrekking(en).

Voorwaarden
 • U bent houder van een waterwetvergunning (verleend door de provincie of een waterschap) of opdrachtgever van een grondwateronttrekking met verplichte melding.
 • U meet en noteert de hoeveelheid onttrokken en/of in de bodem teruggebrachte hoeveelheden grondwater.

Vrijgesteld van heffing

 • Het onttrekken van grondwater voor landijsbanen.
 • Sanering van het grondwater.
 • Onttrekkingen voor koude- en warmteopslag in de bodem (energiewinning).
 • Onttrekkingen voor noodvoorzieningen en beregening.
 • Onttrekkingen van minder dan 100.000 m³ grondwater per belastingjaar.

Infiltratie en heffing

Als u water infiltreert (volgens de regels van de waterwetvergunning) dan houdt de berekeningswijze van de heffing daar rekening mee. De hoeveelheid onttrokken grondwater neemt dan af met de helft van het aantal kubieke meters geïnfiltreerd water.

Kosten

De jaaropgave voor een industriële onttrekking bevat ook het aangiftebiljet voor de grondwaterheffing. Dit is de provinciale belasting (en heffing) voor het onttrekken van grondwater. Als u meer dan 100.000 m3 per kalenderjaar grondwater onttrekt op grond van een door Gedeputeerde Staten of door een waterschap verleende vergunning of melding moet u een grondwaterheffing betalen.

De berekening van de heffing is per kubieke meter onttrokken grondwater per belastingjaar. Het heffingstarief is terug te vinden in artikel 2.3 van Hoofdstuk 2 van de Belastingverordening Overijssel. U vindt de Belastingverordening Overijssel onder het kopje Actuele wet- en regelgeving.

Mee te sturen bestanden jaaropgaven

Download het betreffende Excel bestand. Sla het document op en vul het in. Daarna stuurt u het als bijlage mee met het formulier.

Hoe gaan wij om met persoonsgegevens

Voor het behandelen van meldingen en/of aanvragen verwerken wij persoonsgegevens van de aanvrager. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die een persoon identificeren of identificeerbaar maken. Dit kunnen burgers of contactpersonen van organisaties zijn. Wij gebruiken de persoonsgegevens voor:

 • het beoordelen van de vergunningaanvraag;
 • het communiceren met de aanvrager tijdens de behandeling van de aanvraag;
 • het maken van managementrapportages om onze dienstverlening te verbeteren en ons beleid te verantwoorden;
 • het uitvoeren van evaluatie- en klanttevredenheidsonderzoek om te bepalen of we onze beleidsdoelen halen.

Wij hebben op basis van wet- en regelgeving de taak om regels te maken en uit te voeren voor het beoordelen en controleren van vergunningaanvragen en -verstrekkingen. Deze wettelijke taak gebruiken we als grondslag om persoonsgegevens te verwerken. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan wettelijk verplicht is volgens de Archiefwet.
Zie ook onze algemene pagina over privacy. Hier vindt u ook meer informatie over uw rechten en hoe u deze kunt gebruiken.

Actuele wet- en regelgeving