Mijnbouwlocaties: melding of vragen

Voor wie

Voor iedereen die iets wil weten, vragen of melden over een mijnbouwlocatie in Overijssel. Mijnbouw gaat over alle activiteiten in de diepe ondergrond (dieper dan 500 meter).

Wat

In Overijssel vinden verschillende vormen van mijnbouw plaats, zoals gaswinning, zoutwinning, winning van aardwarmte, maar ook opslag in lege zoutcavernes en lege gasvelden.

Waarvoor

Voor vragen en meldingen over mijnbouwlocaties in Overijssel. Wij zorgen ervoor dat uw vraag op de juiste plaats terecht komt.

Direct vragen of melden

Wetten die horen bij mijnbouw
Mijnbouwwet

Voor mijnbouwactiviteiten in de diepe ondergrond zijn verschillende vergunningen en toestemmingen op grond van de Mijnbouwwet nodig. In deze wet worden zaken beoordeeld zoals bodemdaling, het risico op bodemtrillingen, de ontmanteling van mijnbouwinstallaties, etc.

Wie doet wat?

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) geeft de vergunningen af en het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) controleert. 
De provincie, de gemeente en het waterschap hebben een adviesrol.

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Voor mijnbouwlocaties zijn omgevingsvergunningen nodig. In de Wabo worden de bovengrondse effecten beoordeeld zoals geluid, veiligheid, bodembescherming, emissies naar de lucht, opslag van hulpstoffen en afvalstoffen, etc.

Wie doet wat?

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) geeft de vergunningen af en het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) controleert. 
De provincie, de gemeente en het waterschap hebben een adviesrol.

Wet bodembescherming

Deze wet is aan de orde als de bodem van een mijnbouwlocatie verontreinigd is en gesaneerd moet worden. Twee organisaties zijn verantwoordelijk:

  • Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). Deze moet instemmen met saneringsplannen voor bodemsanering binnen de inrichting. Het gaat om verontreiniging die ontstaan is na 1 januari 1987.
  • De provincie. Wij moeten instemmen met saneringsplannen voor bodemsanering buiten de inrichting. En ook binnen de inrichting als het gaat om verontreinigingen voor 1 januari 1987.

Wie doet wat?

In opdracht van de provincie voeren de omgevingsdiensten Twente en IJsselland, voor de Wet bodembescherming, de taken uit.

Wet natuurbescherming

Een vergunning of ontheffing Wet natuurbescherming is aan de orde als activiteiten op een mijnbouwlocatie invloed hebben op beschermde natuurgebieden of beschermde soorten.

Wie doet wat?

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) geeft de vergunningen af als het gaat om het opsporen, winnen of opslaan van diepe delfstoffen. Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) controleert. 
De provincie is verantwoordelijk als het gaat om andere activiteiten. Voorbeelden zijn de opslag van stoffen in de ondergrond of werkzaamheden die horen bij bodem- en grondwatersanering.

Hoe gaan wij om met persoonsgegevens

Voor het behandelen van vergunningaanvragen verwerken wij persoonsgegevens van de aanvrager. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die een persoon identificeren of identificeerbaar maken. Dit kunnen burgers of contactpersonen van organisaties zijn. Wij gebruiken de persoonsgegevens voor:

  • het beoordelen van de vergunningaanvraag;
  • het communiceren met de aanvrager tijdens de behandeling van de aanvraag;
  • het maken van managementrapportages om onze dienstverlening te verbeteren en ons beleid te verantwoorden; 
  • het uitvoeren van evaluatie- en klanttevredenheidsonderzoek om te bepalen of we onze beleidsdoelen halen.

Wij hebben op basis van wet- en regelgeving de taak om regels te maken en uit te voeren voor het beoordelen en controleren van vergunningaanvragen en -verstrekkingen. Deze wettelijke taak gebruiken we als grondslag om persoonsgegevens te verwerken. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan wettelijk verplicht is volgens de Archiefwet.
Zie ook onze algemene pagina over privacy. Hier vindt u ook meer informatie over uw rechten en hoe u deze kunt gebruiken.