Uitweg provinciale weg

Voor wie

Eigenaren van een terrein, aanwonenden of gebruikers die een uitweg willen aanleggen, in stand houden, veranderen of verwijderen.

Wat

Bent u eigenaar van een terrein of heeft u er direct mee te maken? Dan vindt u het misschien nodig dat uw terrein via een uitrit aansluit op een provinciale weg. Of u wilt een bestaande uitrit aanpassen.

Waarvoor

De omgevingsvergunning heeft het doel de verkeersveiligheid en verkeersdoorstroming op de (provinciale) weg te waarborgen.

Activiteit

Wanneer u in het Digitaal Stelsel Omgevingswet (onderstaande link) een aanvraag doet kiest u voor activiteit: 
"Het veranderen of aanleggen van een uitweg"

direct aanvragen

 

Voorwaarden
 • We onderscheiden drie bestemmingen: woning, bedrijf en bestemming landbouw, natuur- of waterbeheer. Per bestemming van een perceel staan wij maximaal één uitweg toe.
 • Vanaf uw stuk grond kunt u geen uitrit aanleggen naar een weg in beheer van de gemeente.
 • Als u vanaf uw stuk grond een uitweg kunt aanleggen naar een parallelweg, dan staan wij geen uitweg toe die direct naar de hoofdrijbaan gaat.
 • Uw geplande uitrit ligt niet te dicht bij een bocht of een kruispunt

Uw geplande inrit zorgt niet voor onveilige situaties in het verkeer. De uitweg moet aangelegd worden volgens de standaardtekening van een woninguitweg, bedrijfsuitweg of uitweg landbouw en natuurbeheer. De standaardtekening staat als pdf-bestand op deze pagina. Kunt u de tekening niet lezen? Het Overijssel loket helpt u graag verder: 038 499 88 99.

De overige voorwaarden vindt u in de Omgevingsverordening Overijssel 2024.

Aanpak

U vraagt minimaal acht weken voor de werkzaamheden een omgevingsvergunning aan via het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Als u van tevoren overleg wil met een weginspecteur ter plaatse kunt u contact met ons opnemen via 038 499 88 99.

Zo vraagt u een vergunning aan: 

 • Ga naar het Digitaal Stelsel Omgevingswet (link toevoegen)
 • Doe de vergunningcheck. 
 • U ziet of u een vergunning moet aanvragen. U kunt dit meteen doen. 
 • Log in met eHerkenning (bedrijven) of DigiD (particulieren)
Werken rond bomen

Sinds 1 januari 2024 hanteert Provincie Overijssel het ‘Handboek Bomen’ van het Norminstituut Bomen. Dit betekent dat u moet voldoen aan de volgende regels:

 • U mag binnen anderhalve meter vanaf de kroonprojectie van een boom geen werk uitvoeren.
 • U mag binnen anderhalve meter vanaf de kroonprojectie van een boom niet rijden of parkeren met zware materialen. U mag deze hier ook niet opslaan.
 • U mag geen boomwortels verwijderen als die dikker zijn dan 5 centimeter.
 • U mag geen boomwortels frezen, hakken, lostrekken of doorscheuren.
 • Als u boomwortels met een dikte tussen 2,5 en 5 centimeter moet doorzagen, doorknippen of afsteken, dan doet u dat haaks op de groeirichting van de boomwortel.

Deze regels staan ook in de Omgevingsverordening Overijssel 2024, in afdeling 3.8 Mobiliteit. En in bijlage 18 (XVIII) staat de bomenposter. Daarop kunt u zien wat de kroonprojectie van een boom precies is. Op de poster staat ook een indicatie van de minimale graafafstand vanuit het midden van de boom.

Kunt u niet voldoen aan deze regels, maar is het wel noodzakelijk dat u op die specifieke plaats (graaf)werkzaamheden uitvoert? Dan moet u een Bomen Effect Analyse laten uitvoeren door een erkend bureau. Die analyse moet aantonen dat de stabiliteit en levensvatbaarheid van de boom niet worden aangetast.

Termijn

Als de aanvraag compleet is, ontvangt u binnen acht weken een reactie. De beslistermijn mag één keer verlengd worden met maximaal zes weken.

Kosten en onderhoud

De aanleg, verandering of verwijdering is op kosten van de aanvrager. De aanvrager is ook verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de uitweg en de bijbehorende duikers. Ook (de kosten van) het herstellen van verzakkingen van bermen, werken en taluds van sloten binnen één jaar na de werkzaamheden aan de uitweg vallen hieronder.

Leges

Het aanvragen van een omgevingsvergunning voor een uitweg kost geld (leges). Hoeveel dit kost kunt u lezen in de tarieventabel van de Belastingverordening Overijssel 2024.

 Als u na het indienen van de aanvraag besluit om de aanvraag in te trekken, moet u ook (een deel van de) leges betalen. Ook als uw aanvraag buiten behandeling wordt gelaten of als de aanvraag wordt geweigerd. Hierover leest u meer in de belastingverordening. De link daarvoor vindt u onder het kopje Wet- en regelgeving.

Hoe gaan wij om met persoonsgegevens

Voor het behandelen van meldingen en ontheffingsaanvragen verwerken wij persoonsgegevens van de aanvragers. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die een persoon identificeren of identificeerbaar maken. Dit kunnen burgers of contactpersonen van organisaties zijn. Wij gebruiken de persoonsgegevens voor:

 • het communiceren met aanvragers tijdens de behandeling van de meldingen en ontheffingsaanvragen;
 • het behandelen van meldingen, ontheffingsaanvragen en tegen onze besluiten ingediende bezwaarschriften;
 • het controleren van naleving van onze besluiten;het handhaven tegen overtredingen van onze besluiten;
 • het maken van managementrapportages om onze dienstverlening te verbeteren en ons beleid te verantwoorden; 
 • het uitvoeren van evaluatie- en klanttevredenheidsonderzoek om te bepalen of we onze beleidsdoelen halen.

Wij zijn als wegbeheerder op basis van de verkeerswet- en regelgeving bevoegd ontheffingen te verlenen en meldingen in behandeling te nemen die gaan over activiteiten op of nabij provinciale wegen en vaarwegen. Deze wettelijke taak is de grondslag om persoonsgegevens te verwerken. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan wettelijk verplicht is volgens de Archiefwet.
Zie ook onze algemene pagina over privacy. Hier vindt u ook meer informatie over uw rechten en hoe u deze kunt gebruiken.

 

Wet- en regelgeving

Downloads