Uitweg provinciale weg

Voor wie

Aanwonenden of gebruikers die een uitweg willen aanleggen, veranderen of verwijderen.

Wat

Melding doen van het aanleggen, veranderen of verwijderen van een uitweg aan een provinciale weg buiten de bebouwde kom. Een uitweg is een uitgang of uitrit vanaf een woning, perceel of bedrijf naar de provinciale weg.

Waarvoor

De melding heeft het doel verkeersveiligheid en verkeersdoorstrooming op de provinciale weg te waarborgen. 

Direct melden

Voorwaarden
 • De uitweg ligt of wordt aangelegd buiten de bebouwde kom.
 • Per bestemming van een perceel wordt slechts één uitweg toegestaan. We onderscheiden drie bestemmingen: woning, bedrijf en bestemming landbouw, natuur- of waterbeheer.
 • Bij aanwezigheid van een parallelweg wordt een uitweg hierop aangesloten.
 • De uitweg moet aangelegd worden volgens de standaardtekening van een woning uitweg, bedrijfsuitweg of uitweg landbouw en natuurbeheer en de voorwaarden in artikel 13 lid 2 sub b van de Regeling uitwegen. De standaardtekening staat als pdf. op deze pagina. Kunt u de tekening niet lezen? Het Overijssel loket helpt u graag verder: 038 499 88 99.

Voor uitwegen die niet voldoen aan bovenstaande voorwaarden moet u een omgevingsvergunning aanvragen bij de gemeente via het Omgevingsloket.

Aanpak

Minimaal vier weken voordat u de uitweg wilt aanleggen, veranderen of verwijderen doet u melding via het formulier op deze pagina.  In het formulier heeft u de keuze om aan te geven of u de uitweg wilt bespreken met een rayoninspecteur. Dit is niet verplicht.

Binnen vier weken na ontvangst van uw melding krijgt u bericht. Daarin staat of u met de werkzaamheden mag starten. Wij kunnen maatwerkvoorschriften opleggen om het doel en de verkeersveiligheid van de provinciale weg te waarborgen.

Uitweg binnen de bebouwde kom of voldoet u niet aan de provinciale voorwaarden

Uitweg binnen de bebouwde kom of voldoet u niet aan de provinciale voorwaarden?
Vraag een omgevingsvergunning aan bij de gemeente via het Omgevingsloket. 

Informatie voor gemeenten
Is provincie of gemeente bevoegd

Volg dit stappenplan:

 • Uitwegen buiten de bebouwde kom: provincie is bevoegd.
 • Uitwegen binnen de bebouwde kom: gemeente is bevoegd.
 • Eén uitweg per bestemming perceel: provincie is bevoegd.
 • Meerdere uitwegen per bestemming perceel: gemeente is bevoegd.
 • De uitweg voldoet aan de standaardtekening uitwegen: provincie is bevoegd.
 • De uitweg voldoet niet aan de standaardtekening uitwegen: gemeente is bevoegd.
Toepasselijke regels

Provincie Overijssel en de gemeenten passen de Regeling uitwegen toe. De gemeente kan hiervan gemotiveerd afwijken wanneer dat noodzakelijk is. Dit wordt gedaan in overleg met de provincie. De gemeente moet namelijk bij elke vergunningaanvraag de provincie om advies vragen.

Handhaving

In beginsel is de gemeente bevoegd gezag om te handhaven. De provincie is alleen bevoegd om te handhaven wanneer de uitweg is aangelegd in strijd met provinciale maatwerkvoorschriften. In de praktijk zorgt de provincie voor de informele handhaving. Overtreders ontvangen een waarschuwing als de provincie constateert dat de regels van de Regeling uitwegen worden overtreden.

Zal er iets veranderen met de komst van de Omgevingswet

Ja. Wanneer de Omgevingswet in werking treedt, worden provincies bevoegd omgevingsvergunningen te verlenen. Het meldingenstelsel zal vervallen. Gemeenten zullen alleen bevoegd zijn vergunningen te verlenen wanneer een vraag ingediend wordt voor meerdere samenhangende activiteiten. De Regeling uitwegen zal ook vervallen en de relevante regels worden opgenomen in de Omgevingsverordening. Naar verwachting zal de Omgevingswet op 1 juli 2023 in werking treden.

Kosten en onderhoud

De aanleg, verandering of verwijdering is op kosten van de aanvrager. De aanvrager is ook verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de uitweg en de bijbehorende duikers. Ook (de kosten van) het herstellen van verzakkingen van bermen, werken en taluds van sloten binnen één jaar na de werkzaamheden aan de uitweg vallen hieronder.

Hoe gaan wij om met persoonsgegevens

Voor het behandelen van meldingen en ontheffingsaanvragen verwerken wij persoonsgegevens van de aanvragers. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die een persoon identificeren of identificeerbaar maken. Dit kunnen burgers of contactpersonen van organisaties zijn. Wij gebruiken de persoonsgegevens voor:

 • het communiceren met aanvragers tijdens de behandeling van de meldingen en ontheffingsaanvragen;
 • het behandelen van meldingen, ontheffingsaanvragen en tegen onze besluiten ingediende bezwaarschriften;
 • het controleren van naleving van onze besluiten;het handhaven tegen overtredingen van onze besluiten;
 • het maken van managementrapportages om onze dienstverlening te verbeteren en ons beleid te verantwoorden; 
 • het uitvoeren van evaluatie- en klanttevredenheidsonderzoek om te bepalen of we onze beleidsdoelen halen.

Wij zijn als wegbeheerder op basis van de verkeerswet- en regelgeving bevoegd ontheffingen te verlenen en meldingen in behandeling te nemen die gaan over activiteiten op of nabij provinciale wegen en vaarwegen. Deze wettelijke taak is de grondslag om persoonsgegevens te verwerken. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan wettelijke verplicht is volgens de Archiefwet.
Zie ook onze algemene pagina over privacy. Hier vindt u ook meer informatie over uw rechten en hoe u deze kunt gebruiken.

Wet- en regelgeving

 

Downloads