Evenement op of aan de weg

Voor wie

Organisatoren van een evenement op of aan de provinciale weg.

Wat

Een omgevingsvergunning voor een evenement op of aan de provinciale weg;
Een melding voor een klein evenement op of aan de provinciale weg.


Een evenement is een voor publiek toegankelijke activiteit van vermaak op of aan de provinciale weg. Voorbeelden hiervan zijn toertochten, optochten en fiets- of wandelvierdaagses.

Een beschrijving van een klein evenement vindt u onder het kopje voorwaarden.

Let op: wordt bij (een deel van) het evenement gebruik gemaakt van voertuigen, vindt er een vergelijking van prestaties plaats én gaat het evenement door meerdere gemeenten? Dan is er sprake van een wegwedstrijd. Hiervoor moet u een aparte ontheffing aanvragen op de productpagina wegwedstrijd.

Waarvoor

De omgevingsvergunning of melding heeft het doel de verkeersveiligheid en verkeersdoorstroming op de (provinciale) weg te waarborgen.

Activiteit

Wanneer u in het Digitaal Stelsel Omgevingswet (onderstaande link) een vergunningaanvraag doet kiest u voor activiteit: 
"Evenement op de weg - aanvraag vergunning"
En als u een melding doet kiest u voor activiteit:
"Evenement op de weg - melding"


direct aanvragen of melden

Voorwaarden

In het algemeen gelden de volgende voorwaarden voor het verlenen van een omgevingsvergunning of het goedkeuren van een melding:

 •  U wilt een kortdurend evenement organiseren op, langs of boven een weg
 •  De weg is in beheer bij de provincie
 •  De veiligheid en doorstroming van het verkeer wordt niet in gevaar gebracht

Melding klein evenement

U kunt een melding indienen voor een klein evenement als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • het evenement betreft geen wegwedstrijd;
 • ​​​​​het evenement is niet gericht op het vermaak van omstanders;
 • het evenement betreft geen optocht van tractors of praalwagens;
 • bij het evenement zijn maximaal 150 deelnemers of andere tot de organisatie behorende personen aanwezig;
 • het evenement vindt plaats tussen een half uur na zonsopgang en een half uur voor zonsondergang;
 • voor de deelnemers aan het evenement gelden de reguliere verkeersregels;
 • er worden geen verkeersmaatregelen getroffen en ingevolge de CROW-publicatie 96b zijn deze ook niet nodig;
 • er worden geen verkeersregelaars ingezet om het verkeer op de provinciale weg te regelen;
 • er worden geen objecten aangebracht op de weg of aan andere eigendommen van de provincie, zoals het wegmeubilair. Alleen het plaatsen van routebebording is toegestaan;
 • er worden geen markeringen, in welke vorm dan ook, aangebracht op de provinciale weg;
 • er ontstaat geen voorzienbare schade aan de weg, de bermen of het wegmeubilair.

Wanneer het evenement niet aan de voorwaarden voor een melding klein evenement voldoet moet u een omgevingsvergunning aanvragen.

Aanpak

U vraagt minimaal acht weken voor de datum van het evenement een omgevingsvergunning aan. Dit doet u via het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Als de aanvraag compleet is, ontvangt u binnen acht weken een reactie. De beslistermijn mag één keer verlengd worden met maximaal zes weken.

In het geval van een klein evenement dient u minimaal vier weken voor de datum van het evenement een melding in te dienen via het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Als de melding compleet is, ontvangt u binnen vier weken een reactie

Werken rond bomen

Sinds 1 januari 2024 hanteert Provincie Overijssel het ‘Handboek Bomen’ van het Norminstituut Bomen. Dit betekent dat u moet voldoen aan een aantal regels als u dicht in de buurt van bomen wil werken. Als dit voor u geldt, dan laten wij u dit weten. Zo beschermen we samen onze bomen.

Kosten

Het aanvragen van een omgevingsvergunning voor een evenement kost geld (leges). Hoeveel dit kost kunt u lezen in de tarieventabel van de Belastingverordening Overijssel 2023. Voor het indienen van een melding betaalt u geen leges.

Als u na het indienen van de aanvraag besluit om de aanvraag in te trekken, moet u ook (een deel van de) leges betalen. Ook als uw aanvraag buiten behandeling wordt gelaten of als de aanvraag wordt geweigerd. Hierover leest u meer in de belastingverordening. De link daarvoor vindt u onder het kopje Wet- en regelgeving.

Hoe gaan wij om met persoonsgegevens

Voor het behandelen van meldingen en/of aanvragen verwerken wij persoonsgegevens van de aanvragers. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die een persoon identificeren of identificeerbaar maken. Dit kunnen burgers of contactpersonen van organisaties zijn. Wij gebruiken de persoonsgegevens voor:

 • het communiceren met aanvragers tijdens de behandeling van meldingen en aanvragen voor een omgevingsvergunning;
 • het behandelen van meldingen, aanvragen voor omgevingsvergunningen en tegen onze besluiten ingediende bezwaarschriften;
 • het controleren van naleving van onze besluiten;
 • het handhaven tegen overtredingen van onze besluiten;
 • het maken van managementrapportages om onze dienstverlening te verbeteren en ons beleid te verantwoorden; 
 • het uitvoeren van evaluatie- en klanttevredenheidsonderzoek om te bepalen of we onze beleidsdoelen halen.

Wij zijn als wegbeheerder op basis van de verkeerswet- en regelgeving bevoegd omgevingsvergunningen te verlenen en meldingen in behandeling te nemen die gaan over activiteiten op of nabij provinciale wegen en vaarwegen. Deze wettelijke taak is de grondslag om persoonsgegevens te verwerken. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan wettelijk verplicht is volgens de Archiefwet.
Zie ook onze algemene pagina over privacy. Hier vindt u ook meer informatie over uw rechten en hoe u deze kunt gebruiken. 

Wet- en regelgeving