Waterwetvergunning, aanvraag

Voor wie

Bedrijven en organisaties die grondwater onttrekken of infiltreren.

Wat

Vergunning aanvragen voor onttrekkingen of infiltraties van grondwater.

De Waterwet en de Omgevingsverordening Overijssel bevatten regels die gelden voor het onttrekken van grondwaterWij gaan over het verlenen van de Waterwetvergunning voor de drie genoemde onttrekkingen en infiltraties.

Waarvoor

Voor de volgende onttrekkingen of infiltraties van grondwater is een vergunning van ons nodig:

 1. Voor industriële toepassingen van meer dan 150.000 m³ per jaar.
 2. Voor de openbare drinkwatervoorziening.
 3. Voor koude- en warmteopslag energieopslag. Dit zijn open bodemenergiesysteem waarbij grondwater wordt onttrokken en geïnfiltreerd

Direct aanvragen via Omgevingsloket

Voorwaarden
 • Voor koude- en warmteopslag- of bodemenergiesystemen gelden extra regels naast de vergunningplicht. Deze regels staan in de Omgevingsverordening Overijssel.
 • Bodemenergiesystemen (open en gesloten) zijn verboden:
  • In gebieden waar water wordt gewonnen (waterwingebieden).
  • in gebieden waar grondwater beschermd is (grondwaterbeschermingsgebieden).
  • Binnen boringsvrije zones (zone rondom het grondwaterbeschermingsgebied). Deze zones ziet u terug via de kaartlaag Water van de Atlas van Overijssel vanaf een dieptegrens. De grenzen staan in Paragraaf 3.2.3. Boringsvrije zones van de Omgevingsverordening Overijssel.
Aanpak

Graag gaan wij met u in overleg voordat u een aanvraag indient. In dit gesprek komen naast wet- en regelgeving, ook de onderzoeken en informatie die nodig is aan de orde. Voor het inplannen van een vooroverleg belt u met het Overijssel loket.

Kosten

De kosten (leges) voor een Waterwetvergunning staan in de tarieventabel van de Belastingverordening Overijssel. De kosten bestaan uit advertentiekosten voor het bekendmaken van het besluit en de kosten voor het behandelen van de aanvraag voor vergunning.

U vindt de Belastingverordening Overijssel onder het kopje Wet- en regelgeving.

Grondwateronttrekkingen

Het grondwater in Overijssel heeft veel verschillende gebruikers. De landbouw gebruikt grondwater voor beregening en drenking van vee. Ook bedrijven gebruiken grondwater, bijvoorbeeld als proces- of spoelwater of voor het maken van bier of babyvoeding.  In Overijssel zijn 24 drinkwaterwinningen. Deze liggen in speciale gebieden waar grondwater wordt gewonnen voor de productie van drinkwater. Het drinkwater dat uit de kraan stroomt, komt meestal uit zo’n grondwaterbeschermingsgebied in de buurt. De hoeveelheid grondwater is beperkt, daarom zijn er regels voor het onttrekken (en infiltreren) van grondwater. Met deze regels kijken we of een grondwateronttrekking toelaatbaar is.

Hoe gaan wij om met persoonsgegevens

Voor het behandelen van vergunningaanvragen verwerken wij persoonsgegevens van de aanvrager. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die een persoon identificeren of identificeerbaar maken. Dit kunnen burgers of contactpersonen van organisaties zijn. Wij gebruiken de persoonsgegevens voor:
•    het beoordelen van de vergunningaanvraag;
•    het communiceren met de aanvrager tijdens de behandeling van de aanvraag;
•    het maken van managementrapportages om onze dienstverlening te verbeteren en ons beleid te verantwoorden; 
•    het uitvoeren van evaluatie- en klanttevredenheidsonderzoek om te bepalen of we onze beleidsdoelen halen.
Wij hebben op basis van wet- en regelgeving de taak om regels te maken en uit te voeren voor het beoordelen en controleren van vergunningaanvragen en -verstrekkingen. Deze wettelijke taak gebruiken we als grondslag om persoonsgegevens te verwerken. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan wettelijke verplicht is volgens de Archiefwet.
Zie ook onze algemene pagina over privacy. Hier vindt u ook meer informatie over uw rechten en hoe u deze kunt gebruiken.

Wet- en regelgeving