Waterwetvergunning, aanvraag

Voor wie

Bedrijven en organisaties die grondwater willen onttrekken of infiltreren.

Wat

Om grondwater te onttrekken of infiltreren moet u een omgevingsvergunning water hebben.

Waarvoor

Als u grondwater wilt onttrekken of water wilt infiltreren, moet u een vergunning hebben. Infiltreren van water betekent dat u water in de bodem brengt om het grondwater weer aan te vullen na onttrekking. 
De vergunning vraagt u bij ons aan in de volgende gevallen:

 • Onttrekkingen voor industriële bedrijfsprocessen van meer dan 150.000 m3 per jaar
 • Openbare drinkwatervoorziening
 • Open bodemenergiesystemen (gebruik maken van bodemwarmte)

Voor andere onttrekkingen vraagt u een vergunning bij het waterschap aan.

direct aanvragen

Indien u de jaaropgave wilt opsturen kunt u dit doen via de pagina jaaropgave

 

Voorwaarden

Gaat u grondwater onttrekken of water infiltreren dan is onder andere het volgende verplicht:

 • Bij industriële onttrekking: u gebruikt het water in het bedrijfsproces.
 • U houdt bij hoeveel grondwater u onttrekt of infiltreert, als de provincie of het waterschap dit van u vraagt.
 • Bij infiltraties meet u de waterkwaliteit.
 • U meldt elk jaar voor eind januari hoeveel water u heeft onttrokken of geïnfiltreerd. U geeft dit aan per kwartaal/maand. Als u de werkzaamheden stopt, meldt u de hoeveelheid binnen een maand na beëindiging van de werkzaamheden.
 • De provincie of het waterschap kijkt naar andere belangen die hier ook een rol kunnen spelen, bijvoorbeeld: de natuur, archeologie, voorzieningen in de gebouwde omgeving en andere wateronttrekkingen in de buurt.
 • Voor bodemenergiesystemen gelden aanvullende regels. Deze staat in de omgevingsverordening Overijssel. 
Aanpak

Zo vraagt u een vergunning aan: 

 • Ga naar het Digitaal Stelsel Omgevingswet 
 • Doe de vergunningcheck. 
 • U ziet of u een vergunning moet aanvragen. U kunt dit meteen doen. 
 • Log in met eHerkenning

U moet onder andere het volgende doorgeven bij de aanvraag voor de vergunning:

 • het doel waarvoor u het, grondwater dat u wilt onttrekken, gebruikt
 • het aantal bestaande en nieuw in te richten putten 
 • een nadere plaatsaanduiding van de putten 
 • de diameter en de lengte van de filters in iedere put 
 • de pompcapaciteit in m³ per uur 
 • de maximaal te onttrekken hoeveelheden water per uur, per dag, per maand, per kwartaal en per jaar 
 • een beschrijving van de effecten van de onttrekking op de ondergrond 
 • een beschrijving van de maatregelen of voorzieningen die u treft om de negatieve gevolgen van de onttrekking te voorkomen of te beperken.
Termijn

Meestal geldt de reguliere procedure voor een vergunningaanvraag voor onttrekken grondwater of infiltreren water. Bij de regulier procedure ontvangt u binnen acht weken reactie. De beslistermijn mag één keer verlengd worden met maximaal zes weken. Als de melding compleet is, ontvangt u binnen vier weken reactie.

Bij enkele situaties geldt de uitgebreide procedure. Bij de uitgebreide procedure duurt het gemiddeld zes maanden voordat de provincie een definitief besluit neemt over uw aanvraag.  In de volgende situaties geldt de uitgebreide procedure:

 • Bij het onttrekken of infiltreren van meer dan 10 miljoen m3 grondwater per jaar
 • Als er een Milieu Effectenrapportage (MER) verplicht is vanwege de negatieve effecten voor het milieu. 
Kosten

Het aanvragen van een omgevingsvergunning kost geld (leges). Hoeveel dit kost kunt u lezen in de tarieventabel van de actuele Belastingverordening Overijssel.

Hoe gaan wij om met persoonsgegevens

Voor het behandelen van vergunningaanvragen verwerken wij persoonsgegevens van de aanvrager. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die een persoon identificeren of identificeerbaar maken. Dit kunnen burgers of contactpersonen van organisaties zijn. Wij gebruiken de persoonsgegevens voor:
•    het beoordelen van de vergunningaanvraag;
•    het communiceren met de aanvrager tijdens de behandeling van de aanvraag;
•    het maken van managementrapportages om onze dienstverlening te verbeteren en ons beleid te verantwoorden; 
•    het uitvoeren van evaluatie- en klanttevredenheidsonderzoek om te bepalen of we onze beleidsdoelen halen.
Wij hebben op basis van wet- en regelgeving de taak om regels te maken en uit te voeren voor het beoordelen en controleren van vergunningaanvragen en -verstrekkingen. Deze wettelijke taak gebruiken we als grondslag om persoonsgegevens te verwerken. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan wettelijke verplicht is volgens de Archiefwet.
Zie ook onze algemene pagina over privacy. Hier vindt u ook meer informatie over uw rechten en hoe u deze kunt gebruiken.

Wet- en regelgeving