Kabels/leidingen in provinciale (vaar)weg

Voor wie

Netbeheerders en gemeenten.

Wat

Een omgevingsvergunning of melding voor het aanbrengen, in stand houden, verwijderen of veranderen van kabels of leidingen in een (vaar)weg.

Waarvoor

U moet bij het leggen of verleggen van kabels of leidingen voldoende veiligheidsmaatregelen treffen. Wij toetsen of de doorstroming van het verkeer en de veiligheid op de weg niet in gevaar komt.

Activiteit


Wanneer u in het Digitaal Stelsel Omgevingswet (onderstaande link) een vergunningaanvraag doet kiest u voor activiteit: 
"Kabels of leidingen of andere werken aanleggen of wijzigen of verwijderen – Aanvraag vergunning"
En als u melding wilt doen kiest u voor activiteit:
"Kabels of leidingen of andere werken aanleggen of wijzigen of verwijderen - Melding".

direct aanvragen of melden

Voorwaarden

Als u een melding indient, voldoet u aan de algemene regels voor het leggen van kabels en leidingen. Deze leest u in de geldende omgevingsverordening. Of u doet de vergunningcheck op het Digitaal Stelsel Omgevingswet om te zien of u aan de algemene regels voldoet.

 Als u niet (helemaal) voldoet aan de algemene regels voor het leggen van kabels en leidingen, moet u een vergunning aanvragen.

Aanpak

U vraagt minimaal acht weken voor de werkzaamheden een omgevingsvergunning aan via het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Een melding dient u minimaal vier weken voor de werkzaamheden in via het Digitaal Stelsel Omgevingswet.

Zo vraagt u een vergunning aan: 

 • Ga naar het Digitaal Stelsel Omgevingswet 
 • Doe de vergunningcheck. 
 • U ziet of u een melding kunt indienen of een vergunning moet aanvragen. U kunt dit meteen doen. 
 • Log in met eHerkenning  
Werken rond bomen

Sinds 1 januari 2024 hanteert Provincie Overijssel het ‘Handboek Bomen’ van het Norminstituut Bomen. Dit betekent dat u moet voldoen aan de volgende regels:

 • U mag binnen anderhalve meter vanaf de kroonprojectie van een boom geen werk uitvoeren.
 • U mag binnen anderhalve meter vanaf de kroonprojectie van een boom niet rijden of parkeren met zware materialen. U mag deze hier ook niet opslaan.
 • U mag geen boomwortels verwijderen als die dikker zijn dan 5 centimeter.
 • U mag geen boomwortels frezen, hakken, lostrekken of doorscheuren.
 • Als u boomwortels met een dikte tussen 2,5 en 5 centimeter moet doorzagen, doorknippen of afsteken, dan doet u dat haaks op de groeirichting van de boomwortel.

Deze regels staan ook in de Omgevingsverordening Overijssel 2024, in afdeling 3.8 Mobiliteit. En in bijlage 18 (XVIII) staat de bomenposter. Daarop kunt u zien wat de kroonprojectie van een boom precies is. Op de poster staat ook een indicatie van de minimale graafafstand vanuit het midden van de boom.

Kunt u niet voldoen aan deze regels, maar is het wel noodzakelijk dat u op die specifieke plaats (graaf)werkzaamheden uitvoert? Dan moet u een Bomen Effect Analyse laten uitvoeren door een erkend bureau. Die analyse moet aantonen dat de stabiliteit en levensvatbaarheid van de boom niet worden aangetast.

Termijn

Als de aanvraag compleet is, ontvangt u binnen acht weken een reactie. De beslistermijn mag één keer verlengd worden met maximaal zes weken. Als de melding compleet is, ontvangt u binnen vier weken een reactie.

Kosten

Het aanvragen van een omgevingsvergunning voor kabels en leidingen kost geld (leges). Hoeveel dit kost kunt u lezen in de tarieventabel van de Belastingverordening Overijssel 2024. Voor het indienen van een melding betaalt u geen leges.

 Als u na het indienen van de aanvraag besluit om de aanvraag in te trekken, moet u ook (een deel van de) leges betalen. Ook als uw aanvraag buiten behandeling wordt gelaten of als de aanvraag wordt geweigerd. Hierover leest u meer in de belastingverordening. De link daarvoor vindt u onder het kopje Wet- en regelgeving.

Hoe gaan wij om met persoonsgegevens

Voor het behandelen van meldingen en/of aanvragen verwerken wij persoonsgegevens van de aanvragers. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die een persoon identificeren of identificeerbaar maken. Dit kunnen burgers of contactpersonen van organisaties zijn. Wij gebruiken de persoonsgegevens voor:

 • het communiceren met aanvragers tijdens de behandeling van meldingen en aanvragen voor een omgevingsvergunning;
 • het behandelen van meldingen, aanvragen voor omgevingsvergunningen en tegen onze besluiten ingediende bezwaarschriften;
 • het controleren van naleving van onze besluiten;
 • het handhaven tegen overtredingen van onze besluiten;
 • het maken van managementrapportages om onze dienstverlening te verbeteren en ons beleid te verantwoorden; 
 • het uitvoeren van evaluatie- en klanttevredenheidsonderzoek om te bepalen of we onze beleidsdoelen halen.

Wij zijn als wegbeheerder op basis van de verkeerswet- en regelgeving bevoegd omgevingsvergunningen te verlenen en meldingen in behandeling te nemen die gaan over activiteiten op of nabij provinciale wegen en vaarwegen. Deze wettelijke taak is de grondslag om persoonsgegevens te verwerken. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan wettelijk verplicht is volgens de Archiefwet.
Zie ook onze algemene pagina over privacy. Hier vindt u ook meer informatie over uw rechten en hoe u deze kunt gebruiken. 

Wet- en regelgeving