Schade door maatregelen Natura 2000

Voor wie

Iedereen die schade heeft geleden door maatregelen die zijn uitgevoerd, of plannen die zijn vastgesteld, in het kader van Ontwikkelopgave Natura 2000. 

Wat

Voorbeelden van schade zijn inkomensschade (zoals bijvoorbeeld minder winst door minder inkomsten of door extra kosten) of waardevermindering van uw grond, woning of bedrijfspand door een provinciale inpassingsplan (“PIP”), Natura 2000 beheerplan, inrichtingsplan, omgevingsvergunning of fysieke maatregelen.

Waarvoor

Een verzoek om uw schade (gedeeltelijk) vergoed te krijgen. Dit kan gaan om nadeelcompensatie of planschade. De voorwaarden daarvoor staan hieronder verder beschreven.

Direct indienen

Aanpak

U vraagt schadevergoeding aan met het Schademeldingsformulier op deze pagina. Onder het kopje "benodigde bijlages" staan relevante documenten die u bij dit formulier kan toevoegen. Na ontvangst van dit formulier ontvangt u een ontvangstbevestiging.

Na ontvangst van het formulier ziet het proces er ongeveer als volgt uit:

 • Een eerste beoordeling
 • Eventueel aanvullen van gegevens
 • Uw verzoek wordt wel/niet in behandeling genomen
 • Als wij uw verzoek in behandeling nemen, dan:
  • wordt uw verzoek intern behandeld, of;
  • er wordt een adviescommissie ingesteld. Dit betekent dat een externe deskundige ons advies zal geven. De behandeling van uw verzoek zal in dat geval mogelijk wat langer duren. De exacte duur hangt af van de complexiteit van het verzoek.
 • Wij houden u op de hoogte van het vervolg.

De wet maakt onderscheid tussen een verzoek om nadeelcompensatie en een verzoek om vergoeding van planschade. Om uw schade (gedeeltelijk) vergoed te krijgen, moet u aan alle wettelijke voorwaarden van nadeelcompensatie of planschade voldoen.

Voorwaarden nadeelcompensatie
Uw verzoek is op tijd ingediend

U moet uw verzoek binnen de wettelijke termijn indienen. Deze termijn bedraagt in principe 5 jaar vanaf het moment dat u met de schade en de schadeoorzaak bekend bent geworden. Of in ieder geval 20 jaar na de uitvoering van de maatregel waardoor schade is ontstaan.

De schade is hoger dan het normale maatschappelijke risico

Een deel van de schade blijft voor uw eigen rekening. Dit wordt het normale maatschappelijke risico genoemd. Dit geldt alleen niet bij een zogenaamde gedoogplicht. Een voorbeeld van een gedoogplicht is dat u als eigenaar moet toestaan dat op uw grond handelingen worden verricht in het openbare belang.

De schade is hoger dan het voordeel dat u heeft genoten

Als de schadeoorzaak voor u ook voordelen heeft opgeleverd, wordt dit verrekend met de vergoeding. Een voorbeeld hiervan is wanneer uw grond door een Ontwikkelopgave maatregel of plan in waarde stijgt.

Als u verzekerd bent voor de schade dan krijgt u geen vergoeding van de provincie

Wanneer u de schade op een andere manier vergoed krijgt, bijvoorbeeld door de verzekeringsmaatschappij of omdat u een overeenkomst met de provincie heeft gesloten ter vergoeding van de schade, dan krijgt u van ons geen vergoeding.

De schade komt niet voor uw eigen rekening

U krijgt misschien geen nadeelcompensatie wanneer de schade voor u voorzienbaar was op het moment van de aankoop van de grond of wanneer u maatregelen had kunnen nemen om de schade te voorkomen of beperken. Hetzelfde geldt wanneer u hebt bijgedragen aan het ontstaan of het vergroten van schade.

U bent door de maatregel bijzonder zwaar geraakt

In andere woorden, u heeft zeer grote schade geleden in vergelijking met anderen.

De schade is het gevolg van rechtmatig handelen en niet van een fout van de provincie

De provincie moet volgens de wet bepaalde taken uitvoeren. Daarbij ontstaat soms schade. Dat kan ook zo zijn bij de Ontwikkelopgave Natura 2000. Schade die door het waterschap wordt veroorzaakt, kan soms ook vergoed worden. Dat kan alleen wanneer maatregelen op verzoek van de provincie worden uitgevoerd.

Is er schade ontstaan door een fout van de provincie?  Bezoek dan de pagina Schade door provinciaal handelen.

Voorwaarden planschade
U betaalt een wettelijk drempelbedrag van € 300,- om uw schadeverzoek in behandeling te nemen

Op grond van de wet moet u ons een bedrag van € 300,- betalen voor het behandelen van uw planschadeverzoek. Als u dit bedrag niet betaalt, dan nemen wij uw verzoek niet in behandeling.

Uw verzoek is op tijd ingediend

U moet uw verzoek binnen de wettelijke termijn indienen. Deze termijn is 5 jaar nadat het PIP onherroepelijk is geworden. Het PIP wordt onherroepelijk nadat de beroepstermijn is verstreken of na de uitspraak van de Raad van State waarbij het PIP in stand blijft.

De schade is hoger dan het normale maatschappelijke risico (deze voorwaarde geldt alleen voor indirecte planschade)

Indirecte planschade is schade door een wijziging van de bestemming van de grond van iemand anders. Bij indirecte planschade blijft een deel van de schade voor uw eigen rekening. Dit wordt het normale maatschappelijke risico genoemd. Het gaat om minimaal 2% van de planologische schade die u hebt geleden.

De schade is hoger dan het voordeel dat u heeft genoten

Als de schadeoorzaak voor u ook voordelen heeft opgeleverd, wordt dit verrekend met de vergoeding. Bijvoorbeeld als uw grond door een Ontwikkelopgave maatregel of plan in waarde stijgt.

U krijgt uw schade niet op een andere manier (gedeeltelijk) vergoed

Als u de schade op een andere manier vergoed krijgt, bijvoorbeeld door een verzekeringsmaatschappij of omdat u een overeenkomst met de provincie hebt gesloten ter vergoeding van de schade, dan krijgt u van ons geen vergoeding.

De schade komt niet voor uw eigen rekening

U krijgt misschien geen vergoeding als de schade voor u te voorzien was op het moment van de aankoop van de grond of wanneer u maatregelen had kunnen nemen om de schade te voorkomen of beperken. Hetzelfde geldt wanneer u hebt bijgedragen aan het ontstaan of het vergroten van schade.

Er is sprake van planologische verslechtering

Er wordt een vergelijking gemaakt tussen de maximale mogelijkheden onder het oude bestemmingsplan en het nieuwe PIP. Er moet sprake zijn van verslechtering om voor vergoeding van uw schade in aanmerking te komen.

Bijlagen
Kunt u de bijlagen niet uploaden in het formulier

Als u de gevraagde documenten per post wilt sturen, dan verzoeken wij om deze documenten binnen een week na het indienen van uw verzoek te sturen naar het adres van de Provincie Overijssel, Luttenbergstraat 2, Postbus 10078, 8000 GB Zwolle.

Bijlagen bij waardevermindering onroerende zaak (woning, grond e.d.)

De eigendomsakte van de onroerende zaak.

Bijlagen inkomensschade
 • Gewaarmerkte jaarrekening van het schadejaar waarover nadeelcompensatie wordt gevraagd.
 • Gewaarmerkte jaarrekeningen van de 3 kalenderjaren die aan het schadejaar voorafgaan, ondertekend door de directie of, bij een accountantsverklaring, ondertekend door een accountant.

Bij huurderving:

 • Als de aanvrager verhuurder is: het huurcontract of de gebruikersovereenkomst.
 • Als de aanvrager eigenaar is: de eigendomsakte van de onroerende zaak.
Dient u het schadeverzoek namens een rechtspersoon of een andere persoon in
 • Een bewijs dat u vertegenwoordigingsbevoegd bent, bijvoorbeeld een uittreksel uit het handelsregister.
  • OF
 • Een bewijs dat u gemachtigd bent om namens de verzoeker te handelen.
Hoe gaan wij om met persoonsgegevens

Voor het behandelen van verzoeken om vergoeding van schade of nadeel als gevolg van rechtmatig of onrechtmatig handelen van de provincie, of schadeveroorzakend handelen van derden waarvoor de provincie verantwoordelijk is, verwerken wij persoonsgegevens van de verzoekers. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die iets zeggen over een persoon, en tot die persoon herleidbaar zijn. Dit kunnen burgers of contactpersonen van organisaties zijn. 

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor:

 • de afhandeling en beoordeling van uw schadevergoedingsverzoek, inclusief de communicatie daarover en het delen van persoonsgegevens met derden voor zover dat noodzakelijk is;
 • het maken van managementrapportages om onze dienstverlening te verbeteren en ons beleid te verantwoorden;
 • het uitvoeren van evaluatie- en klanttevredenheidsonderzoek om te bepalen of we onze beleidsdoelen halen.

Wij zijn verplicht uw schadevergoedingsverzoek te behandelen op grond van de wet. Afhankelijk van het soort verzoek kan het bijvoorbeeld gaan om de Algemene wet bestuursrecht, Ontgrondingenwet, Wet Natuurbescherming, Waterwet, Wet ruimtelijke ordening, het Besluit ruimtelijke ordening, de nog in werking tredende Omgevingswet en het Burgerlijk Wetboek. We verwerken uw persoonsgegevens op basis van een wettelijke verplichting. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan wettelijk verplicht is volgens de Archiefwet. Zie ook onze algemene pagina over privacy. Hier vindt u ook meer informatie over uw rechten en hoe u deze kunt gebruiken.

Wet- en regelgeving