Verzoek om planschade of nadeelcompensatie

Voor wie

Iedereen die schade heeft geleden door maatregelen die zijn uitgevoerd of plannen die zijn vastgesteld, zonder dat er sprake is van een fout van de provincie. 

Gaat het om schade in het kader van Ontwikkelopgave Natura 2000? Ga dan naar: Schade door maatregelen Natura 2000.

Wat

Voorbeelden van schade zijn inkomensschade (zoals bijvoorbeeld minder winst door minder inkomsten of door extra kosten) of waardevermindering van uw grond, woning of bedrijfspand.

Waarvoor

Een verzoek om uw schade (gedeeltelijk) vergoed te krijgen. Dit kan gaan om nadeelcompensatie of planschade. De voorwaarden daarvoor staan hieronder verder beschreven.

Direct aanvragen

Aanpak

U vraagt een vergoeding aan met het formulier op deze pagina. Onder het kopje "benodigde bijlages" staan relevante documenten die u bij dit formulier moet toevoegen. U ontvangt van ons een ontvangstbevestiging.

Wat gaan wij doen?

 • Een eerste beoordeling.
 • Eventueel aanvullen van gegevens.
 • Besluiten of uw verzoek in behandeling wordt genomen.
 • Als wij uw verzoek in behandeling nemen, dan:
  • wordt uw verzoek intern behandeld, of;
  • er wordt een adviescommissie ingesteld. Dit betekent dat een externe deskundige ons advies zal geven. De behandeling van uw verzoek zal in dat geval mogelijk wat langer duren. De exacte duur hangt af van de complexiteit van het verzoek.
 • Wij houden u op de hoogte van het vervolg.

De wet maakt verschil tussen een verzoek om nadeelcompensatie en een verzoek om vergoeding van planschade. Om uw schade (gedeeltelijk) vergoed te krijgen, moet u aan alle wettelijke voorwaarden van nadeelcompensatie of planschade voldoen.

Voorwaarden nadeelcompensatie
Uw verzoek is op tijd ingediend

U moet uw verzoek binnen de wettelijke termijn indienen. Deze termijn bedraagt in principe 5 jaar vanaf het moment dat u met de schade en de schadeoorzaak bekend bent geworden. Of in ieder geval 20 jaar na de uitvoering van de maatregel waardoor schade is ontstaan.

De schade is hoger dan het normale maatschappelijke risico

Een deel van de schade blijft voor uw eigen rekening. Dit wordt het normale maatschappelijke risico genoemd. Wanneer er meer schade is dan het normale maatschappelijke risico, dan kan deze schade voor vergoeding in aanmerking komen. 

De schade is hoger dan het voordeel dat u heeft gekregen

Als de schadeoorzaak voor u ook voordelen heeft opgeleverd, dan wordt dit verrekend met de vergoeding. 

U bent door de maatregel bijzonder zwaar geraakt

In andere woorden, u heeft zeer grote schade geleden in vergelijking met anderen.

De schade is het gevolg van rechtmatig handelen en niet van een fout van de provincie

De provincie moet volgens de wet bepaalde taken uitvoeren. Daarbij ontstaat soms schade, ook al doet de provincie niets fout. In die gevallen kan er recht bestaan op een tegemoetkoming in de vorm van nadeelcompensatie. Schade die door anderen wordt veroorzaakt, kan soms ook vergoed worden. Dat kan alleen wanneer maatregelen op verzoek van de provincie worden uitgevoerd.
Is er schade ontstaan door een fout van de provincie?  Bezoek dan de pagina Schade door provinciaal handelen.

Als u verzekerd bent voor de schade dan krijgt u geen vergoeding van de provincie

Wanneer u de schade op een andere manier vergoed krijgt, dan krijgt u van ons geen vergoeding. Bijvoorbeeld door de verzekeringsmaatschappij of omdat u al een overeenkomst met de provincie heeft gesloten voor vergoeding van de schade.

Wanneer ontvangt u geen vergoeding

U krijgt misschien geen nadeelcompensatie wanneer de schade voor u te voorzien was op het moment dat u een investering deed (zoals aankoop van de grond) of wanneer u maatregelen had kunnen nemen om de schade te voorkomen of beperken. Hetzelfde geldt wanneer u heeft bijgedragen aan het ontstaan of het vergroten van schade. Verder krijgt u geen vergoeding van schade die lager is dan het normale maatschappelijke risico. Voor schade die u op een andere manier vergoed krijgt wordt ook geen vergoeding gegeven.

Voorwaarden planschade
U betaalt een wettelijk drempelbedrag van € 300,- om uw schadeverzoek in behandeling te nemen

Op grond van de wet moet u ons een bedrag van € 300,- betalen voor het behandelen van uw planschadeverzoek. Wij zullen u hierom vragen nadat u het verzoek bij ons heeft ingediend. Als u dit bedrag niet betaalt, dan nemen wij uw verzoek niet in behandeling.

Uw verzoek is op tijd ingediend

U moet uw verzoek binnen de wettelijke termijn indienen. Deze termijn is 5 jaar nadat het besluit dat de schade heeft veroorzaakt onherroepelijk is geworden. Een besluit wordt onherroepelijk nadat een bezwaar- of beroepstermijn ongebruikt is verstreken of na een uitspraak van de Raad van State waarbij het besluit in stand blijft.

De schade is hoger dan het normale maatschappelijke risico (deze voorwaarde geldt alleen voor indirecte planschade)

Indirecte planschade is schade door een wijziging van de bestemming van de grond van iemand anders. Bij indirecte planschade blijft een deel van de schade voor uw eigen rekening. Dit wordt het normale maatschappelijke risico genoemd. Het gaat om minimaal 2% van de planologische schade die u hebt geleden.

De schade is hoger dan het voordeel dat u heeft gekregen

Als de schadeoorzaak voor u ook voordelen heeft opgeleverd, dan wordt dit verrekend met de vergoeding. Bijvoorbeeld als uw grond in waarde stijgt.

U krijgt uw schade niet op een andere manier (gedeeltelijk) vergoed

Wanneer u de schade op een andere manier vergoed krijgt, dan krijgt u van ons geen vergoeding. Bijvoorbeeld door de verzekeringsmaatschappij of omdat u al een overeenkomst met de provincie heeft gesloten voor vergoeding van de schade.

Er is sprake van planologische verslechtering

Er wordt een vergelijking gemaakt tussen de maximale mogelijkheden onder het oude bestemmingsplan en het nieuwe ruimtelijke besluit (meestal een provinciaal inpassingsplan). Er moet sprake zijn van verslechtering om voor vergoeding van uw schade in aanmerking te komen.

Wanneer ontvangt u geen vergoeding

U krijgt misschien geen vergoeding als de schade voor u te voorzien was op het moment dat u een investering deed (zoals aankoop van de grond) of wanneer u maatregelen had kunnen nemen om de schade te voorkomen of beperken. Hetzelfde geldt wanneer u heeft bijgedragen aan het ontstaan of het vergroten van schade.

Bijlagen
Kunt u de bijlagen niet uploaden in het formulier

Als u de gevraagde documenten per post wilt sturen, dan verzoeken wij om deze documenten binnen een week na het indienen van uw verzoek te sturen naar het adres van de provincie Overijssel, Luttenbergstraat 2, Postbus 10078, 8000 GB Zwolle.

Bijlagen bij waardevermindering onroerende zaak (woning, grond e.d.)

De eigendomsakte van de onroerende zaak.

Bijlagen inkomensschade
 • •    Gewaarmerkte jaarrekening van het schadejaar waarover nadeelcompensatie wordt gevraagd.
  •    Gewaarmerkte jaarrekeningen van de 3 kalenderjaren die aan het schadejaar voorafgaan, ondertekend door de directie of, bij een accountantsverklaring, ondertekend door een accountant.

  Bij misgelopen huur:
  •    Als de aanvrager verhuurder is: het huurcontract of de gebruikersovereenkomst.
  •    Als de aanvrager eigenaar is: de eigendomsakte van de onroerende zaak.
Dient u het schadeverzoek namens een rechtspersoon of een andere persoon in
 • Een bewijs dat u vertegenwoordigingsbevoegd bent, bijvoorbeeld een uittreksel uit het handelsregister.
  OF
 • Een bewijs dat u gemachtigd bent om namens de verzoeker te handelen.
Hoe gaan wij om met persoonsgegevens

Voor het behandelen van verzoeken om vergoeding van schade of nadeel als gevolg van rechtmatig of onrechtmatig handelen van de provincie, of schadeveroorzakend handelen van derden waarvoor de provincie verantwoordelijk is, verwerken wij persoonsgegevens van de verzoekers. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die iets zeggen over een persoon, en tot die persoon herleidbaar zijn. Dit kunnen burgers of contactpersonen van organisaties zijn. 

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor:

 • de afhandeling en beoordeling van uw schadevergoedingsverzoek, inclusief de communicatie daarover en het delen van persoonsgegevens met derden voor zover dat noodzakelijk is;
 • het maken van managementrapportages om onze dienstverlening te verbeteren en ons beleid te verantwoorden;
 • het uitvoeren van evaluatie- en klanttevredenheidsonderzoek om te bepalen of we onze beleidsdoelen halen.

Wij zijn verplicht uw schadevergoedingsverzoek te behandelen op grond van de wet. Afhankelijk van het soort verzoek kan het bijvoorbeeld gaan om de Algemene wet bestuursrecht, Ontgrondingenwet, Wet Natuurbescherming, Waterwet, Wet ruimtelijke ordening, het Besluit ruimtelijke ordening, de nog in werking tredende Omgevingswet en het Burgerlijk Wetboek. We verwerken uw persoonsgegevens op basis van een wettelijke verplichting. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan wettelijk verplicht is volgens de Archiefwet. Zie ook onze algemene pagina over privacy. Hier vindt u ook meer informatie over uw rechten en hoe u deze kunt gebruiken.

Wet- en regelgeving