Schade door provinciaal handelen

Voor wie

Iedereen.

Wat

Wanneer u van mening bent dat u door toedoen of nalaten van de provincie Overijssel schade heeft geleden, dan kunt u een schadeclaim indienen en daarmee verzoeken uw schade te vergoeden.

Waarvoor

U hebt schade opgelopen door iets wat de provincie heeft gedaan of niet gedaan. Bijvoorbeeld schade door een sanering of een gebrek aan de provinciale weg. U kunt daarvoor een schadevergoeding aanvragen.

Direct melden

Aanpak

U vraagt schadevergoeding aan met het Schademeldingsformulier op deze pagina.

Om een schadeclaim in te vullen heeft u het volgende nodig:

  • Goede onderbouwing van de geleden schade, bijvoorbeeld door middel van een (herstel) factuur, of een accountantsrapport waaruit blijkt dat inderdaad (omzet)schade is geleden. Een taxatierapport van een makelaar of een rapport van een bouwkundige zijn goede onderbouwingen.
  • Een bewijs van bankrekening om voor een schade uitkering in aanmerking te kunnen komen. Dit bewijsstuk kan een kopie van een bankafschrift of bankpasje zijn of, bij telebankieren, een schermprint waarop de naam en rekeningnummer zichtbaar zijn.
Hoe gaan wij om met persoonsgegevens

Voor het behandelen van verzoeken om vergoeding van schade of nadeel als gevolg van rechtmatig of onrechtmatig handelen van de provincie, of schadeveroorzakend handelen van derden waarvoor de provincie verantwoordelijk is, verwerken wij persoonsgegevens van de verzoekers. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die iets zeggen over een persoon, en tot die persoon herleidbaar zijn. Dit kunnen burgers of contactpersonen van organisaties zijn. 

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor:
•    de afhandeling en beoordeling van uw schadevergoedingsverzoek, inclusief de communicatie daarover en het delen van persoonsgegevens met derden voor zover dat noodzakelijk is;
•    het maken van managementrapportages om onze dienstverlening te verbeteren en ons beleid te verantwoorden; 
•    het uitvoeren van evaluatie- en klanttevredenheidsonderzoek om te bepalen of we onze beleidsdoelen halen.

Wij zijn verplicht uw schadevergoedingsverzoek te behandelen op grond van de wet. Afhankelijk van het soort verzoek kan het bijvoorbeeld gaan om de Algemene wet bestuursrecht, Ontgrondingenwet, Wet Natuurbescherming, Waterwet, Wet ruimtelijke ordening, het Besluit ruimtelijke ordening, de nog in werking tredende Omgevingswet en het Burgerlijk Wetboek. We verwerken uw persoonsgegevens op basis van een wettelijke verplichting. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan wettelijk verplicht is volgens de Archiefwet. Zie ook onze algemene pagina over privacy. Hier vindt u ook meer informatie over uw rechten en hoe u deze kunt gebruiken.

Wet- en regelgeving