Lokale convenanten cultuuronderwijs

Voor wie

Overijsselse gemeenten.

Wat

Subsidie om te komen tot een lokaal convenant cultuuronderwijs voor het primair onderwijs.

Met lokaal convenant cultuuronderwijs bedoelen wij: een convenant, ondertekend door partijen binnen een gemeente zoals schoolbesturen, culturele instellingen, vrijwilligersorganisaties, verenigingen en bedrijven. Waarin meerjarige inhoudelijke en financiële afspraken worden gemaakt over de ondersteuning en versterking van het cultuuronderwijs in het primair onderwijs in een gemeente. Ook worden de structurele samenwerkingsstructuur, afstemming en agendering beschreven.

Waarvoor

Voor de inhuur van een procesbegeleider en de organisatie van een start- of kick-offbijeenkomst.

Direct aanvragen

Voorwaarden
 • De aanvrager:
  • heeft het Bestuurlijk Kader Cultuur en Onderwijs Overijssel 2019-2026 (BKCO) ondertekend. In het BKCO zijn de ambities op het gebied van cultuuronderwijs opgenomen. Het BKCO is of wordt ondertekend door de provincie, gemeenten en scholen in het primair onderwijs;
  • moet de activiteiten binnen 12 maanden na datum waarop de subsidie is vastgesteld uitgevoerd hebben;
  • kan 1 keer subsidie ontvangen op basis van deze subsidieregeling.
 • Het proces wordt begeleid door een ervaren procesbegeleider van buiten de gemeentelijke organisatie.
 • Het op te stellen convenant heeft tot doel het cultuuronderwijs in het primair onderwijs in een gemeente te ondersteunen en de werkwijze van het ondersteunen van het cultuuronderwijs in het primair onderwijs te versterken.
 • De betrokken partijen vinden het belangrijk en noodzakelijk dat er een lokaal convenant cultuuronderwijs komt.
 • De aan het Lokaal convenant cultuuronderwijs deelnemende partijen hebben schriftelijk bevestigd dat ze samen willen werken als partners in een Lokaal convenant cultuuronderwijs. Dit wordt een intentieverklaring genoemd.

De precieze voorwaarden en een toelichting op de gebruikte begrippen kunt u nalezen in het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2022, hoofdstuk 1 en paragraaf 7.13 Lokale convenanten cultuuronderwijs.

Verplichte bijlagen

U stuurt de volgende bijlagen mee met uw aanvraag.

 • Een begroting en dekkingsplan. Het is verplicht om het beschikbaar gestelde begrotingsformat te gebruiken.
 • Een projectplan. In het projectplan staat:
  • de huidige infrastructuur van het cultuuronderwijs;
  • een opsomming van de (culturele) partners;
  • een onderbouwing waarom een lokaal convenant cultuuronderwijs belangrijk en nodig is;
  • een algemene schets waar de gemeente specifiek op in wil zetten in het convenant;
  • een beschrijving van het tijdspad om tot een convenant te komen.
 • Een intentieverklaring. De aan het Lokaal convenant cultuuronderwijs deelnemende partijen hebben schriftelijk bevestigd dat ze samen willen werken als partners in een Lokaal convenant cultuuronderwijs.
 • Een ondertekende machtiging als u dit formulier invult als gemachtigde. U kunt hiervoor ons voorbeeld machtigiing gebruiken.

Wij raden u aan om de gevraagde bijlagen digitaal beschikbaar te hebben voordat u aan het invullen begint. Kunt u de documenten niet lezen/gebruiken? Het Overijssel Loket helpt u graag verder.

Voordat u aanvraagt

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met de beleidsmedewerker Cultuur.

Willem van Bruggen
Telefoon: 038 499 75 56
E-mail: W.v.Bruggen@overijssel.nl

Hoe vraagt u aan

U maakt gebruik van het digitale aanvraagformulier op deze pagina. In het formulier kunt u ook de gevraagde bijlagen uploaden.

Afhandeling aanvraag

Wij handelen de aanvragen af in volgorde van ontvangst van complete aanvragen

Dit is met alle gevraagde bijlagen. Wij verlenen de subsidies totdat het beschikbare budget bereikt is.

Compleetheidstoets

Wij vragen om een aanvulling als een aanvraag niet compleet is. De aanvraag is compleet op het moment dat wij de gevraagde gegevens ontvangen.

De behandeltermijn van uw aanvraag is maximaal 13 weken.

Maximale bijdrage
 1. De subsidie is maximaal 75% van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen.
 2. De subsidie is maximaal € 7.500,- per subsidieaanvraag.
Beschikbaar budget

Het subsidieplafond voor 2022 t/m 2024 totaal: € 25.000,-.

Hoe gaan wij om met persoonsgegevens

Voor het behandelen van subsidieaanvragen verwerken wij persoonsgegevens van de subsidieaanvrager. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die een persoon identificeren of identificeerbaar maken. Dit kunnen burgers of contactpersonen van organisaties zijn. Wij gebruiken de persoonsgegevens voor:

 • het beoordelen van de subsidieaanvraag;
 • het communiceren met de aanvrager tijdens de behandeling van de aanvraag;
 • het controleren of een subsidie doelmatig en rechtmatig verstrekt is;
 • het maken van managementrapportages om onze dienstverlening te verbeteren en ons beleid te verantwoorden; 
 • het uitvoeren van evaluatie- en klanttevredenheidsonderzoek om te bepalen of we onze beleidsdoelen halen.

Wij hebben op basis van wet- en regelgeving de taak om regels te maken en uit te voeren voor het beoordelen en controleren van subsidieaanvragen en -verstrekkingen. Deze wettelijke taak gebruiken we als grondslag om persoonsgegevens te verwerken. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan wettelijke verplicht is volgens de Archiefwet.
Zie ook onze algemene pagina over privacy. Hier vindt u ook meer informatie over uw rechten en hoe u deze kunt gebruiken.

Actuele wet- en regelgeving