ASV Regio Deal Regio Zwolle

Het Rijk stelt € 22,5 miljoen beschikbaar vanuit de Regio-envelop om een impuls te geven aan de brede welvaart. De inzet is een sociaal sterke, circulaire, innovatieve, klimaatbestendige (groei)Regio Zwolle. Daarbij wordt uitgegaan van een minimale cofinanciering van € 22,5 miljoen vanuit de regio.

De projectleiders zijn geïnformeerd over het proces van indienen van de aanvraag en de beoordelingscriteria.

Direct aanvragen

Let op: gebruik geen DigiD als u voor of namens een stichting, vereniging of bedrijf aanvraagt. U kunt dan alleen uw persoonlijke adresgegevens invullen en niet de adresgegevens van uw organisatie.

 

Deze verplichte bijlagen stuurt u mee met de aanvraag

U stuurt de volgende bijlagen mee met uw aanvraag.

 • Een projectplan. Deze is vorm vrij, maar wij adviseren het format te hanteren dat eerder gebruikt is bij het indienen van projecten bij de commissie Jansen.
 • Een totaalbegroting en dekkingsplan. Wij verlangen een zogeheten PxQ-begroting. U kunt ons begrotingsformat gebruiken. Dit format moet u nog wel specificeren als een begroting per jaar, inclusief een uitgavenplanning over de subsidieperiode.
 • Letters of Intent. Als er sprake is van private cofinanciering binnen uw project, dan stuurt u ook de letter(s) of Intent mee waarin deze cofinanciering wordt aangekondigd. Dit is niet nodig als de private cofinanciering al in een samenwerkingsovereenkomst is geregeld.
 • Een bewijs van bankrekening (niet als een gemeente of waterschap aanvraagt).
 • Een ondertekende machtiging als u dit formulier invult als gemachtigde. U kunt hiervoor ons voorbeeld machtiging gebruiken.

En extra bij een samenwerkingsverband:

 • Een samenwerkingsverklaring. U kunt hiervoor ons voorbeeld gebruiken. Zie bijlagen 1a en bijlage 1b.
 • Voor deelnemende ondernemers:
  • ingevulde staatssteunverklaring. Gebruik hiervoor bijlage 2.
  • verleningsbrieven als de samenwerkingspartner eerder de-minimissteun heeft ontvangen (indien van toepassing en alleen als zij de steun niet van ons hebben ontvangen).

Wij raden u aan om de gevraagde bijlagen digitaal beschikbaar te hebben voordat u aan het invullen begint. Kunt u de documenten niet lezen of gebruiken? Het Overijssel Loket helpt u graag verder.

Hoe vraagt u aan?

U maakt gebruik van het digitale aanvraagformulier op deze pagina. In het formulier kunt u ook de gevraagde bijlagen uploaden.

Afhandeling aanvraag

Wij handelen de aanvragen af in volgorde van ontvangst van complete aanvragen

Dit is met alle gevraagde bijlagen. Wij verlenen de subsidies totdat het beschikbare budget bereikt is.

Compleetheidstoets

Wij vragen om een aanvulling als een aanvraag niet volledig is. De aanvraag is volledig op het moment dat wij de gevraagde gegevens ontvangen.

De behandeltermijn van uw aanvraag is maximaal 13 weken.

Verplichte bijlage bij de tussenrapportage

Voor de tussenrapportage maakt u gebruik van ons Format jaarapportage Regiodeal Regio Zwolle. U kunt deze als bijlage uploaden bij het digitale formulier Indienen tussenrapportage.

Kunt u het bestand niet lezen/gebruiken? Het Overijssel Loket helpt u graag verder: 038 499 88 99 (kies 1).

Bibob

Op basis van onze 'Beleidsregel voor de toepassing van de wet Bibob 2024' kunnen wij naar aanvragers een eigen onderzoek starten. Met dit onderzoek willen wij voorkomen dat de subsidie ook gebruikt wordt om strafbare activiteiten mogelijk te maken of te ondersteunen. Wij voeren het onderzoek zelf uit. Wij gebruiken hierbij verschillende informatiebronnen.

Wanneer voeren wij een onderzoek uit?

Het onderzoek voeren wij uit vanaf € 1.000.000,- per aanvraag.

U vult het Bibob-vragenformulier alleen in als wij daarom vragen

Het Bibob-vragenformulier wordt dan onderdeel van de subsidieaanvraag. Vult u het formulier niet, niet volledig of niet op tijd in, dan kunnen wij uw aanvraag alsnog buiten behandeling laten. Wij kunnen uw aanvraag afwijzen als we strafbare feiten vermoeden.
De vragen gaan over de samenstelling en financiering van het bedrijf en de organisatie en haar bestuurders.

Welke aanvragers zijn uitgezonderd van onze beleidsregel?

Gemeenten, waterschappen, organen van een overheidsinstantie en ondernemingen die volledig in eigendom zijn van één of meer overheidsinstanties.

Hoe gaan wij om met persoonsgegevens?

Voor het behandelen van subsidieaanvragen verwerken wij persoonsgegevens van de subsidieaanvrager. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die een persoon identificeren of identificeerbaar maken. Dit kunnen burgers of contactpersonen van organisaties zijn. Wij gebruiken de persoonsgegevens voor:

 • het beoordelen van de subsidieaanvraag;
 • het communiceren met de aanvrager tijdens de behandeling van de aanvraag;
 • het controleren of een subsidie doelmatig en rechtmatig verstrekt is;
 • het maken van managementrapportages om onze dienstverlening te verbeteren en ons beleid te verantwoorden; 
 • het uitvoeren van evaluatie- en klanttevredenheidsonderzoek om te bepalen of we onze beleidsdoelen halen.

Wij hebben op basis van wet- en regelgeving de taak om regels te maken en uit te voeren voor het beoordelen en controleren van subsidieaanvragen en -verstrekkingen. Deze wettelijke taak gebruiken we als grondslag om persoonsgegevens te verwerken. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan wettelijke verplicht is volgens de Archiefwet.
Zie ook onze algemene pagina over privacy. Hier vindt u ook meer informatie over uw rechten en hoe u deze kunt gebruiken.

Op deze subsidieregeling is de Wet Bibob van toepassing

Wij gebruiken de persoonsgegevens die in het Bibob-formulier staan alleen voor het onderzoek naar de integriteit van de aanvragers.

Actuele wet- en regelgeving