ASV Regio Deal Twente

Het Rijk stelt € 30 miljoen beschikbaar vanuit de Regio-envelop om de sociaal-economische structuur van Twente te versterken. Daarbij wordt uitgegaan van een minimale cofinanciering van eveneens € 30 miljoen vanuit de regio. Deze is opgebouwd uit € 20 miljoen vanuit de provincie Overijssel en € 10 miljoen vanuit Regio Twente. Op 15 juli 2019 is de Regio Deal Twente (RDT) aangeboden aan de Tweede Kamer. Basis voor de RDT vormt het projectenboek zoals ingediend bij de aanvraag op 31 augustus 2018.

De projectleiders zijn geïnformeerd over het proces van indienen van de aanvraag en de beoordelingscriteria. Heeft u hier vragen over neem dan contact op met Jasper Kerkwijk (Regio Twente) of met Cees Dijkhuizen (provincie).

Direct aanvragen

Let op: gebruik geen DigiD als u voor of namens een stichting, vereniging of bedrijf aanvraagt. U kunt dan alleen uw persoonlijke adresgegevens invullen en niet de adresgegevens van uw organisatie.

 

Deze verplichte bijlagen stuurt u mee met de aanvraag

Wij raden u aan om de bijlagen eerst in te vullen en op te slaan. De bijlagen kunt u uploaden in het aanvraagformulier. Kunt u de begroting of de documenten niet openen, lezen of gebruiken? Het Overijssel Loket helpt u graag verder.

 • Een projectplan.
 • Een begroting en dekkingsplan. Maak bij voorkeur gebruik van ons begrotingsformat.
 • Activiteitenoverzicht en -begroting voor het eerste jaar.
 • Letters of Intent van beoogde private financieringsbronnen.
 • Een bewijs van bankrekening (behalve als u voor een gemeente aanvraagt).
 • Een ondertekende machtiging als u dit formulier invult als gemachtigde. U kunt hiervoor ons voorbeeld machtiging gebruiken.

En extra bij een samenwerkingsverband:

 • Een samenwerkingsverklaring. U kunt hiervoor ons voorbeeld gebruiken zie bijlage 1a en bijlage 1b.
 • Voor deelnemende ondernemers:
  • ingevulde staatssteunverklaring. Gebruik hiervoor bijlage 2.
  • verleningsbrieven als de samenwerkingspartner eerder de-minimissteun heeft ontvangen (indien van toepassing en alleen als zij de steun niet van ons hebben ontvangen).
Hoe vraagt u aan?

U maakt gebruik van het digitale aanvraagformulier op deze pagina. In het formulier kunt u ook de gevraagde bijlagen uploaden.

Afhandeling aanvraag

Wij handelen de aanvragen af in volgorde van ontvangst van complete aanvragen

Dit is met alle gevraagde bijlagen. Wij verlenen de subsidies totdat het beschikbare budget bereikt is.

Compleetheidstoets

Wij vragen om een aanvulling als een aanvraag niet compleet is. De aanvraag is compleet op het moment dat wij de gevraagde gegevens ontvangen.

De behandeltermijn van uw aanvraag is maximaal 13 weken.

Verplichte bijlage bij indienen tussenrapportage

Voor de tussenrapportage maakt u gebruik van ons Format jaarrapportage RD-AvT. U kunt deze als bijlage uploaden bij het digitale formulier Indienen tussenrapportage.

Kunt u het document niet lezen of gebruiken? Het Overijssel Loket helpt u graag verder.

Verplichte bijlage bij indienen eindverantwoording

Voor de eindverantwoording maakt u gebruik van ons Format eindverslag RD-AvT. U kunt deze als bijlage uploaden bij het digitale formulier Verzoek tot subsidievaststelling.

Kunt u het document niet lezen of gebruiken? Het Overijssel Loket helpt u graag verder.

Bibob

Op basis van onze 'Beleidsregel voor de toepassing van de wet Bibob 2024' kunnen wij naar aanvragers een eigen onderzoek starten. Met dit onderzoek willen wij voorkomen dat de subsidie ook gebruikt wordt om strafbare activiteiten mogelijk te maken of te ondersteunen. Wij voeren het onderzoek zelf uit. Wij gebruiken hierbij verschillende informatiebronnen.

Wanneer voeren wij een onderzoek uit?

Het onderzoek voeren wij uit vanaf € 1.000.000,- per aanvraag.

U vult het Bibob-vragenformulier alleen in als wij daarom vragen

Het Bibob-vragenformulier wordt dan onderdeel van de subsidieaanvraag. Vult u het formulier niet, niet volledig of niet op tijd in, dan kunnen wij uw aanvraag alsnog buiten behandeling laten. Wij kunnen uw aanvraag afwijzen als we strafbare feiten vermoeden.
De vragen gaan over de samenstelling en financiering van het bedrijf en de organisatie en haar bestuurders.

Welke aanvragers zijn uitgezonderd van onze beleidsregel?

Gemeenten, waterschappen, organen van een overheidsinstantie en ondernemingen die volledig in eigendom zijn van één of meer overheidsinstanties.

Hoe gaan wij om met persoonsgegevens?

Voor het behandelen van subsidieaanvragen verwerken wij persoonsgegevens van de subsidieaanvrager. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die een persoon identificeren of identificeerbaar maken. Dit kunnen burgers of contactpersonen van organisaties zijn. Wij gebruiken de persoonsgegevens voor:

 • het beoordelen van de subsidieaanvraag;
 • het communiceren met de aanvrager tijdens de behandeling van de aanvraag;
 • het controleren of een subsidie doelmatig en rechtmatig verstrekt is;
 • het maken van managementrapportages om onze dienstverlening te verbeteren en ons beleid te verantwoorden; 
 • het uitvoeren van evaluatie- en klanttevredenheidsonderzoek om te bepalen of we onze beleidsdoelen halen.

Wij hebben op basis van wet- en regelgeving de taak om regels te maken en uit te voeren voor het beoordelen en controleren van subsidieaanvragen en -verstrekkingen. Deze wettelijke taak gebruiken we als grondslag om persoonsgegevens te verwerken. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan wettelijke verplicht is volgens de Archiefwet.
Zie ook onze algemene pagina over privacy. Hier vindt u ook meer informatie over uw rechten en hoe u deze kunt gebruiken.

Op deze subsidieregeling is de Wet Bibob van toepassing

Wij gebruiken de persoonsgegevens die in het Bibob-formulier staan alleen voor het onderzoek naar de integriteit van de aanvragers.

Actuele wet- en regelgeving